Ngôi nhà gdđb

Giáo viên, phụ huynh đang theo học với Nhân Văn/CCM, xin bấm vào đây để đăng nhập. 

Đây là Góc giáo dục đặc biệt của Trung Tâm Nhân Văn, là nơi chúng tôi cung cấp hình ảnh, các sinh hoạt tại hàng ngày, chia sẻ tiến bộ của học sinh, hình ảnh hòa nhập, sinh hoạt ngoại khóa … của các lớp học tại Trung tâm Nhân Văn.

lienhe a-còng ttnv.org